B2B
  • Cộng đồng
  • B2B

Dịch vụB2B này là một dịch vụ thông tin để giúp đỡ thành viên của Công ty Chứng nhận Kỹ thuật bằng cách thúc đẩy thương mại mua bán giữa các công ty thành viên.

Công ty chứng nhận kỹ thuật sẽ hoạt động như một hướng dẫn để kết nối thông tin mua bán giữa các công ty thành viên.
Chúng tôi hy vọng bạn có nhiều dịch vụ B2B. Vui lòng liên hệ với nhóm Quan hệ công chúng của chúng tôi theo số 82-2-859-9408. Cảm ơn bạn


Total2 [ page1/1 ]
처음이전1 다음마지막

맨위로