Chứng nhận đào tạo đánh giá viên

Đánh giá viên chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe (ISO 45001)

Khóa học này dành cho những ai muốn trở thành chuyên gia đánh giá hệ thống ISO 45001 hoặc muốn nghiên cứu sâu hơn về ISO 45001.

  • 카카오
  • 페이스북
  • 이메일
Lịch trình giáo dục Chi phí giáo dục 400,000 won
Hỗ trợ chi phí giáo dục 비환급 과정 Dự toán chi phí giáo dục 400,000 won
Mục tiêu giáo dục Nâng cao chất lượng ứng viên cho đánh giá viên hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn, chuyên viên an toàn và sức khỏe và đánh giá viên nội bộ
Mục tiêu giáo dục 1. Đào tạo đánh giá viên hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn
2. Hiểu biết về các yêu cầu pháp lý liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
3. Mua lại các công nghệ liên quan đến OSH và các kỹ thuật liên quan
4. Tổng quan về đánh giá và hiệu suất của toàn bộ quá trình đánh giá
Phương pháp giáo dục Lý thuyết và thực hành
Tính độc đáo và điểm mạnh -Thiết lập hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn mới
-Nâng cao trình độ cho vai trò của đánh giá viên chứng nhận quốc tế của hệ thống an toàn và sức khỏe
-Có được các phương pháp, thủ tục và kỹ thuật cần thiết để tiến hành đánh giá
chương trình Xu hướng và khái niệm về an toàn và sức khỏe
Định nghĩa thuật ngữ
Yêu cầu (OHSAS 18001)
Chính sách an toàn và sức khỏe
Đánh giá rủi ro
Luật An toàn và Sức khỏe
Yêu cầu khác


Thông tin liên lạc

Yêu cầu giáo dục sẽ được đánh giá cao nếu bạn liên hệ với người phụ trách dưới đây.

  • câu hỏi
  • Đội ngũ giáo dục     02-859-9400, Email : specedu@spec.co.kr

맨위로