Tầm nhìn và tính năng
 • THÔNG TIN CÔNG TY
 • Tầm nhìn và tính năng

Tầm nhìn


Tính năng

Chuyên nghiệp

Bạn có kiến thức chuyên môn tốt nhất và kinh nghiệm thực tế về khoa học và công nghệ, Hỗ trợ nhân sự

 • Hoạt động như một kỹ sư chính
 • Các kỹ sư trong mỗi ngành tham gia kiểm tra
 • Hài hòa công nghệ độc đáo với hệ thống quản lý
 • Tập trung vào năng lực cạnh tranh của công ty
Phân biệt

Cung cấp dịch vụ xác thực khác biệt

 • Đánh giá từ khách hàng và các bên liên quan
 • Sự tham gia của các chuyên gia trong nhóm đánh giá
Hợp lý

Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty

 • Nhấn mạnh vào hiệu lực và hiệu quả
 • Phương pháp tiếp cận
 • Tư duy dựa trên rủi ro (RBT)

맨위로