Lịch sử đặc biệt
 • THÔNG TIN CÔNG TY
 • Lịch sử đặc biệt

2013 ~ hiện tại
 • 2013.09
 • Cơ quan chứng nhận OHSAS 18001 (KAB-OC-14)
 • 2014.03
 • ĐẶC BIỆT –SPEC VINA tại Hà Nội được thành lập.
  Hiệp định kinh doanh với Trung tâm năng suất Việt Nam (VPC)
  và Phòng thương mại Việt Nam (VCCI)
 • 2014.06
 • Thỏa thuận chứng nhận chung về hệ thống quản lý an toàn
  và sức khỏe với Tập đoàn an toàn và sức khỏe
 • 2016.06
 • Được công nhận là Tổ chức chứng nhận ISO 9001/14001: 2015
 • 2016.12
 • Văn phòng chi nhánh tại Việt Nam (SPEC VINA ) - Thành lập Hồ Chí Minh
 • 2017.07
 • Được chỉ định là tổ chức chứng nhận ISO 37001 (KAB-AC-06)
 • 2018.04
 • Được công nhận bởi Tổ chức chứng nhận ISO 45001: 2018(KAB-OC-14)
 • 2019.08
 • Chứng nhận cơ quan chứng nhận ISO 22000: 2018 (KAB-FC-04)
 • 2019.09
 • Chỉ định cơ quan chứng nhận ISO 21001:2018 (KAB-EO-01)
 • 2019.11
 • Chuyển trụ sở chính đến ga Gwangmyeong
 • 2022.05
 • Đổi tên công ty thành K-Certi
 • 2023.01
 • Đăng ký hoạt động Chứng Nhận tại Việt Nam ( số đăng ký : 120/CN-TĐC )
1998~2007
 • 1998.01
 • Thành lập công ty
 • 1998.07
 • Được chỉ định là Tổ chức chứng nhận ISO 9001 (KAB-QC-18)
 • 1999.12
 • Được chỉ định là tổ chức chứng nhận ISO 14001 (KAB-EC-08)
 • 2002.04
 • Liên kết với NQA tại Vương quốc Anh
 • 2002.11
 • Đăng ký làm văn phòng công nghệ chung tại Hàn Quốc (Chung-002)
 • 2006.06
 • Được chỉ định là Tổ chức chứng nhận ISO 22000 (KAB-FC-04)
 • 2007.06
 • Bộ phận quản lý hệ thống kinh doanh của Trung tâm thử nghiệm công nghệ công nghiệp Hàn Quốc (KTL)
  Đăng ký cơ sở giáo dục trọn đời (số 181)
 • 2007.08
 • Thành lập văn phòng chi nhánh Đài Loan (SPEC-TAIWAN)
 • 2007.09
 • Được phê duyệt là một tổ chức giáo dục truyền thông
 • 2007.11
 • Đăng ký Đài Loan BSMI (09600136 561)

맨위로