Chính sách quản lý công bằng
  • THÔNG TIN CÔNG TY
  • Chính sách quản lý công bằng

Là người đứng đầu hoạt động chứng nhận, chủ tịch Cơ quan Công nghệ Hàn Quốc (KOSPO) đang nỗ lực để bảo đảm và đảm bảo sự công bằng của dịch vụ chứng nhận và tuyên bố chính sách công bằng và quy tắc đạo đức sau đây là biểu hiện của cam kết.

Chính sách công bằng

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để tuân thủ chất lượng chứng nhận liên quan đến các dịch vụ chứng nhận và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện.

Quy tắc đạo đức
  • Chúng tôi tôn trọng khách hàng, đồng nghiệp và xã hội và làm việc trên cơ sở trung thực và tuân thủ.
  • Chúng ta không nên nghi ngờ về tính đầy đủ và công bằng.
  • Chúng tôi không đưa ra hoặc nhận bất kỳ sự xem xét nào có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn và công bằng
  • Chúng tôi không thực hiện dịch vụ xác thực độc lập của bên thứ ba cho khách hàng liên quan đến các tình huống có thể gây ra tranh chấp

맨위로