DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
  • ĐĂNG KÝ LIÊN QUAN CHỨNG NHẬN
  • DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

Sự cần thiết của tấm chứng nhận

Bằng cách mua / đính kèm bảng chứng nhận, bạn có thể quảng bá chứng nhận hệ thống quản lý của công ty từ các khách hàng lớn, làm nổi bật sự xuất sắc của hệ thống và tự hào cho các thành viên tổ chức nội bộ đóng góp vào việc duy trì và cải thiện hệ thống chứng nhận.
Tổ chức chứng nhận Kỹ Thuật - Hàn Quốc tích cực hỗ trợ các hoạt động quảng bá của các công ty chứng nhận cho chứng nhận hệ thống quản lý.

Thông tin liên lạc

Khách hàng muốn đăng ký phiên bản chứng nhận sẽ rất biết ơn nếu họ liên hệ với các đại diện sau.

  • Thắc mắc
  • Đội ngũ lập kế hoạch     02-561-9001    (FAX : 02-561-9002, Email : kplan@kcerti.or.kr)

맨위로