Chính sách hoạt động

Đặc biệt, thiết lập, vận hành và duy trì một hệ thống chứng nhận độc lập và hiệu quả để chứng nhận hệ thống quản lý quốc tế và quốc gia, cung cấp các dịch vụ công bằng và đáng tin cậy cho tất cả khách hàng.


 • SPEC nghĩ đến khách hàng đầu tiên.
  SPEC consider the clients first.

 • Tổ chức SPEC Đặc biệt hoàn thành trách nhiệm xã hội
  SPEC fulfill the social responsibility of certification.

 • SPEC luôn đồng hành phát triển với khách hàng.
  SPEC grow with clients.

 • SPEC xem xét các khách hàng một lần nữa.
  SPEC consider the clients one more time.

Để duy trì dịch vụ và dịch vụ chứng nhận, chúng tôi tiếp tục đào tạo các nguồn lực có kinh nghiệm và được đào tạo và cung cấp thông tin hữu ích cho khách hàng của chúng tôi


맨위로