Chính sách hoạt động
 • THÔNG TIN CÔNG TY
 • Chính sách hoạt động

Đặc biệt, thiết lập, vận hành và duy trì một hệ thống chứng nhận độc lập và hiệu quả để chứng nhận hệ thống quản lý quốc tế và quốc gia, cung cấp các dịch vụ công bằng và đáng tin cậy cho tất cả khách hàng.


 • K-Certi nghĩ đến khách hàng đầu tiên.
  K-Certi consider the clients first.

 • Tổ chức K-Certi Đặc biệt hoàn thành trách nhiệm xã hội
  K-Certi fulfill the social responsibility of certification.

 • K-Certi luôn đồng hành phát triển với khách hàng.
  K-Certi grow with clients.

 • K-Certi xem xét các khách hàng một lần nữa.
  K-Certi consider the clients one more time.

Để duy trì dịch vụ và dịch vụ chứng nhận, chúng tôi tiếp tục đào tạo các nguồn lực có kinh nghiệm và được đào tạo và cung cấp thông tin hữu ích cho khách hàng của chúng tôi


맨위로